Zapisy online

Dane dziecka

Dane zamieszkania dziecka

Dane zameldowania dziecka

Dane opiekunów

Adres zamieszkania matki / opiekuna

Dane zameldowania matki / opiekuna

Adres zamieszkania ojca / opiekuna

Dane zameldowania ojca / opiekuna

Zgodnie z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993r. w sprawie prowadzenia przez placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz.U.MEN nr 4/93 poz. 12) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępniane tylko nauczycielkom przedszkola, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy służbowej.
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. z 2002 roku Nr 10926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Niepubliczne „HOPLA” w celach związanych z działalnością placówki. Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

WYSŁANIE FORMULARZA JEST JEDNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODNY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH